Algemene voorwaarden 

Best Recards E-mail: info@bestrecards.nl 

Website: www.bestrecards.nl


Definities

 • Best Recards: Best Recards B.V., gevestigd te Oldenzaal onder KvK nr. 86245325.
 • Klant: degene met wie Best Recards een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Best Recards en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Best Recards.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Artikel 2 - Prijzen

 • Alle prijzen die Best Recards hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die Best Recards hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Best Recards te allen tijde wijzigen.
 • Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Best Recards niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.


Artikel 3 - Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.


Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

 • Best Recards mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 • De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.
 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Best Recards de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 • Best Recards behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn 

 • Best Recards mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 • De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.
 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Best Recards de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 • Best Recards behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Artikel 6 - Gevolgen niet tijdig betalen

 • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Best Recards gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Best Recards.
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Best Recards zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Best Recards op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Best Recards, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Best Recards te betalen.


Artikel 7 - Recht van reclame

 • Zodra de klant in verzuim is, is Best Recards gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 • Best Recards roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 • Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Best Recards, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 • De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Artikel 8 - Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 9 - Retentierecht

 • Best Recards kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Best Recards heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 • De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Best Recards.
 • Best Recards is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.


Artikel 10 - Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Best Recards te verrekenen met een vordering op Best Recards.


Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 • Best Recards blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Best Recards op grond van wat voor met Best Recards gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 • Tot die tijd kan Best Recards zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 • Indien Best Recards een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Best Recards het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Artikel 12 - Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Levering vindt plaats bij Best Recards, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 • Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Best Recards het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 • Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Best Recards kan tegenwerpen.


Artikel 13 - Levertijd 

 • De door Best Recards opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Best Recards.
 • Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Best Recards niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Artikel 14 - Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.


Artikel 15 - Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Artikel 16 - Verpakking en verzending 

 • Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Best Recards niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 • Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Best Recards, bij gebreke waarvan Best Recards niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Artikel 17 - Bewaring

 • Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 • Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.


Artikel 18 - Garantie

 • De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 • De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Artikel 19 - Vrijwaring

De klant vrijwaart Best Recards tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Best Recards geleverde producten en/of diensten.


Artikel 20 - Klachten 

 • De klant dient een door Best Recards geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Best Recards daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 • Consumenten dienen Best Recards uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Best Recards in staat is hierop adequaat te reageren.
 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Best Recards gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Artikel 21 - Ingebrekestelling

 • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Best Recards.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Best Recards ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Artikel 22 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Best Recards een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Best Recards verschuldigd zijn.


Artikel 23 - Aansprakelijkheid Best Recards

 • Best Recards is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Indien Best Recards aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • Best Recards is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • Indien Best Recards aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Artikel 24 - Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Best Recards vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 25 - Recht op ontbinding 

 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Best Recards toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door Best Recards niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Best Recards in verzuim is.
 • Best Recards heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Best Recards kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Artikel 26 - Overmacht

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Best Recards in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Best Recards kan worden toegerekend in een van de wil van Best Recards onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Best Recards kan worden verlangd.
 • Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Best Recards 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Best Recards er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • Best Recards is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Artikel 27 - Wijziging van de overeenkomst

 • Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 • Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.


Artikel 28 - Wijziging algemene voorwaarden

 • Best Recards is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Best Recards zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Artikel 29 - Overgang van rechten

 • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Best Recards.
 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Artikel 30 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Best Recards bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 31 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Best Recards is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 15 mei 2023.

Sample box ontvangen?

Ja, ik wil graag aanvullende informatie & prijzen ontvangen!

Volg jij ons al?

Blijf op de hoogte en volg onze nieuwste trends & ontwikkelingen

Wenskaarten van topkwaliteit

Uniek assortiment

Snelle levering

In 3 werkdagen geleverd

Gratis proefpakket

Probeer gratis